За какво да внимавам, когато избирам кредитна карта? | Pravatami.bg (2023)

Доскоро бях чувал за кредитни карти в американските филми, където са доста популярни и използвани, но все по-често започнах да виждам реклами по телевизията за изключително изгодни оферти, предлагани от банките в България. Стана ми интересно и се замислих дали и аз да не си взема такава. Преди да направя подобна стъпка обаче, трябва да разбера какво е това “кредитна карта” и има ли условия, за които трябва да внимавам.

Какво точно е кредитна карта?

Кредитната карта е вид платежна карта или с други думи “банкова карта”, която мога да използвам многократно и която ми дава отдалечен достъп до определена сума пари.Чрез нея мога да тегля или да внасям пари, както и, разбира се, да заплащам за различни желани от мен сметки, стоки и услуги. Дотук много ми прилича на картата, на която получавам заплатата си, но не трябва да се заблуждавам!

NB! За разлика от дебитната карта, в която разполагам със своите собствени средства, чрез кредитната карта аз взимам от банката конкретна сума. Тези пари не са лично мои и аз трябва да ги възстановя.

Това на практика е отпуснат кредит от банката чрез картата. Като използвам картата, се задължавам да върна същата сума по сметката в определен период. Изтърва ли обаче срока – дължа лихва.

Кои са условията, на които да обърна повече внимание?

След като научих, че парите няма да бъдат лично мои, осъзнах, че трябва да проуча по-подробно условията за издаването и ползването на кредитна карта. Най-важните са:

 1. Кредитен лимит – това всъщност е сумата, която договарям с банката. С тези пари ще разполагам, за да извършвам посочените по-горе операции. Или с други думи – наличността по сметката ми. Обикновено банките сами определят максималния лимит съобразно вида на кредитната карта, например до 5 000 лв.и др. Важно е предварително да съм се запознал добре с общите условия на банката, за да съм наясно с това с какви средства ще мога да разполагам и съответно – колко ще трябва да върна след това.
 2. Лихвен процент – лихвата, която ще ми се начисли върху невърнатата своевременно сума. Например платил съм за ремонта на колата с кредитна карта в размер 1000 лв. Договореният месечен лихвен процент е 2%, т. е. ако не платя в срок, всеки месец към тези 1000 лв. ще се добавят по 20 лв., докато не възстановя използваната сума. Колкото по-висок процент, толкова повече ще плащам!
 3. Падежна дата – денят, в който се изготвя извлечения за направените от мен плащания за отчетния период. За да ми стане по-ясно – сещам се, че всеки месец на определена дата получавам смс от мобилния си оператор за сметката на телефона ми за предходния месец. Същата ситуация е и с кредитната карта.
 4. Гратисен период – периодът, в който трябва да върна сумата, която съм използвал, по сметката ми.Този срок се определя от банката, като може да бъде например 45 дни от падежната датаили друг. Продължителността на гратисния период е много важна за мен. Ако изтече, сумата за връщане ще нарасне с договорената лихва. Колкото по-дълъг срок, толкова по-голям шанс да върна сумата без нито една стотинка отгоре.
 5. Такси – тук се включват сумите, които трябва да платя, за да ми издадат и обслужват кредитната карта. Повечето банки нямат такса за издаване на картата, освен в случай на експресна поръчка.Със сигурност обаче ще има такса обслужване – месечна или годишна, която се събира служебно от банката.По-особено внимание трябва да обърна на таксата при теглене от банкомат и други услуги, от които ще се ползвам като потребител на кредитна карта.
 6. Минимална погасителна вноска – това е минималната сума, която трябва да внасям по сметката, в случай че съм използвал картата.Не винаги ще имам възможност да връщам цялата похарчена сума в рамките на гратисния период, за който вече научих малко по – горе. Затова банката определя съответната минимална месечна погасителна вноска, която задължително трябва да внасям. Тя може да бъде точно определена сума или да е под формата на процент (%) от изхарчената сума.В случай че не мога да платя или забравя, е възможно да ми се начисли допълнителна такса.

Служителите в банката ще ми разяснят всичко това и ще мога да избера най-изгодните условия за мен. Щом взема решение ще ми се предоставят общи условия, в които подробно ще бъде описано например права и задължения на страните, срок, лихви и такси и други, и договор за издаване и обслужване на кредитната карта. Препоръчително е да прочета всичко много внимателно преди да подпиша договора.

Ами ако не плащам?

Сега разбрах – лихви, лихви и пак лихви! Всеки път, когато закъснея или просто нямам възможност да покрия сметката си този месец, дължимото ще продължи да расте и няма да спре, докато не събера всички пари.Както вече разбрах, наличната сума по кредитната карта се осигурява от банката. Тя може да поиска от мен да върна цялата сума по кредита, дори и без да е изтекъл срокът на договора (да го направи предсрочно изискуем).Важно е да знам, че ако не изплатя сумата, която дължа на банката, тя може да заведе дело срещу мен (това може да стане, ако не внеса дори и само една вноска). Затова е важно да се запозная много добре с общите условия, когато сключвам договора за кредитна карта.Тъй като ситуацията между това да не внасям суми по кредитна карта и да не плащам вноски по потребителски кредит е сходна, повече за това какво ще се случи, ако не плащам, мога да открия тук.

 • Източници

  Наредба № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (Наредба № 3 БНБ):

  (Video) Вземете платени $ 460 + ежедневно от всяка точка на света-...

  чл. 3, ал. 1 – относно предоставянето на предварителна информация;

  чл. 25, ал. 1 – относно какво е кредитна карта (платежна карта);

  чл. 25, ал. 8 – относно изискването за сключване на договор;

  чл. 27, ал. 1 – относно видовете операции, извършвани с платежни карти.

  Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС):

  чл. 60 – относно съдържанието на предварително предоставената информация.

  Закон за кредитните институции (ЗКИ):

  чл. 2, ал. 1 – относно това, че банката е кредитна институция;

  чл. 60, ал. 2 – относно обявяване на предсрочна изискуемост на кредита.

  Общи условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК, в сила от 01.08.2018 г.:

  (Video) Виза за Колумбия 2022 [ПРИЕМА 100%] | Кандидатствайте стъпка по стъпка с мен

  чл. 4 – относно предоставянето на общи условия и договор;

  чл. 25, ал. 1 – относно възстановяването на използваната сума по сметката;

  чл. 25, ал. 2 – относно минималната сума за възстановяване;

  чл. 25, ал. 6 – относно такса невнесена минимална сума;

  чл. 26, ал. 1 – относно отпускане на кредит под формата на кредитен лимит от банката;

  чл. 30, ал. 4 – относно неплащане на лихва при възстановяване на парите в гратисния период;

  чл. 32 – относно събиране по съдебен ред на вземане на банката;

  чл. 34 – относно изискуемост на кредита при неизпълнение на задължения от страна на потребителя;

  чл. 53, ал. 1 – относно видовете дължими такси;

  пар. 1, т. 8 – относно какво представлява кредитната карта;

  (Video) Брансън Тей | Това БЕЗПЛАТНО приложение ви плаща 481 дол...

  пар. 1, т. 11 – относно какво представлява минималната сума за внасяне/минимална погасителна вноска;

  пар. 1, т. 12 – относно какво представлява гратисния период.

  Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица – Раздел V

  Тарифа за физически лица – Уникредит Булбанк – Раздел VIII: Карти

  Рамков договор за издаване и ползване на безконтактна кредитна карта – Райфайзенбанк (България) ЕАД:

  Раздел II Карта, т. 24 – относно такса обслужване на кредитната карта;

  Раздел III.1 Кредитен лимит и лихвени условия, т. 31 и т. 32 – относно отпускане на кредит под формата на кредитен лимит от банката;

  Раздел III.1 Кредитен лимит и лихвени условия, т. 41 – относно минималната погасителна вноска;

  Раздел III.1 Кредитен лимит и лихвени условия, т. 42 – относно размер на кредитния лимит;

  Раздел III.1 Кредитен лимит и лихвени условия, т. 43 – относно определяне на лихвен процент;

  (Video) Брансън Тей | Печелете $ 50,00 + В ПРАВНИ МИНУТИ БЕЗПЛАТНО! ...

  Раздел III.1 Кредитен лимит и лихвени условия, т. 47, изр. 1 – относно липса на лихва в гратисния период;

  Раздел III.1 Кредитен лимит и лихвени условия, т. 47, изр. 2 – относно такса при невнасяне на минималната погасителна вноска;

  Раздел III.5 Предсрочна изискуемост – относно предсрочната изискуемост и пристъпване към принудително изпълнение.

  Общи условия на “Първа инвестиционна банка” АД за издаване и ползване на револвиращи международни кредитни карти с чип Мastercard и Visa:

  Раздел I Определения, т. 1.1, б. Г “гратисен период” – относно понятие за гратисен период;

  Раздел I Определения, т. 1.1, б. М ”минимална погасителна вноска” – относно понятие за минимална погасителна вноска;

  Раздел VІІІ Лихви и такси, т. 8.1 – относно срок на гратисния период;

  Раздел VІІІ Лихви и такси, т. 8.2 – относно задължението за заплащане на лихви и такси по сключения договор;

  Раздел X Погасяване на кредитния лимит, т. 10.1 – относно задължението за внасяне на минимална погасителна вноска;

  Раздел XIII Предсрочна изискуемост, т. 13.1 – относно превръщането на задължението по сметката в предсрочно изискуемо;

  (Video) Брансън Тей | Печелете $ 650 Ежедневно от ОТГОВОР на GOOGLE ...

  Раздел XIX Срок на договора и прекратяване. срок за ползване на кредитния лимит, т. 19.1 – относно срокът за ползване на кредитния лимит.

Videos

1. ТОП 10 грешки, за които могат да Ви скъсат на изпита по кормуване | | | Шофьорски курс | Инструктор
(Ивайло Иванов)
2. Брансън Тей | Печелете 450 долара ежедневно пишещи имена...
(Branson Tay's Channel)
3. Как да изтеглим ипотечен кредит с минимален риск
(FinCity)
4. Finally Arrived in Qatar S06 EP.72 | MIDDLE EAST MOTORCYCLE TOUR
(WildLens by Abrar)
5. Люксембургска виза 2022 [100% ПРИЕМА] | Кандидатствайте стъпка по стъпка с мен
(Travel with Anwar)
6. Регистриране на Фирма в Англия Онлайн за 24 часа #TsvetanRadushev
(Tsvetan Radushev - От 0 До Успех)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 10/05/2023

Views: 6294

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.